copyright © 2015
OORSPRONG ADVOCATEN

Rechtsgebieden

01
Asiel- en vreemdelingenrecht

Oorsprong Advocaten zet zich in voor vreemdelingen die in Nederland asiel aanvragen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een asielvergunning als zij te vrezen hebben voor vervolging in hun eigen land op grond van politieke overtuiging, ras, religie, nationaliteit of het behoren tot een sociale groep. Daarnaast kunnen zij in aanmerking komen voor een asielvergunning als zij bij terugkeer naar hun eigen land een reëel risico lopen op een onmenselijke behandeling. Dit is gebaseerd op het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. Voorafgaand aan de asielprocedure krijgen asielzoekers een advocaat toegewezen. Oorsprong Advocaten heeft gespecialiseerde advocaten om asielzoekers bij te staan gedurende de asielprocedure.

Daarnaast staat Oorsprong Advocaten vreemdelingen bij die in Nederland een reguliere verblijfsvergunning willen aanvragen, bijvoorbeeld voor gezinshereniging, studie, werk, het ondergaan van een medische behandeling of als EU onderdaan.

Onze advocaten zijn verder ook gespecialiseerd in vreemdelingenbewaring en naturalisatierecht.

Advocaten in dit gebied:
02
Boetebesluiten gastouderbureau’s

Wij adviseren en ondersteunen gastouderbureau’s die te maken krijgen met gemeentelijke boetebesluiten opgelegd naar aanleiding van een Inspectierapport van de GGD. Gezien onze kennis en ervaring op het gebied van Kinderopvangtoeslag hebben wij in het verlengde daarvan ook veel kennis en ervaring opgedaan met deze problematiek.

Advocaten in dit gebied:
03
Huurrecht

U kunt bij Oorsprong Advocaten terecht met al uw vragen over de huur of verhuur van een woonruimte. Wij maken geen onderscheid tussen huurders en verhuurders en staan u bij in uiteenlopende zaken. U wilt bijvoorbeeld advies over achterstallig onderhoud, overlast of de huurprijs van een woonruimte.

Ook geven wij u advies over uw rechten en plichten als huurder of verhuurder, over de huurovereenkomst, onderverhuur en medehuur, huurverhoging of-verlaging, servicekosten, een waarborgsom, aanbrenging van verbeteringen, renovatie, opzegging van de huurovereenkomst, ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming.

Indien het niet mogelijk blijkt om in overleg met de huurder of verhuurder uw problemen op te lossen en een procedure noodzakelijk is kan Oorsprong Advocaten u ook hierin bijstaan. Wij doen dit met volledige inzet en betrokkenheid.

Advocaten in dit gebied:
04
Kinderopvangtoeslag

Binnen Oorsprong Advocaten is veel kennis over en ervaring opgedaan met problemen over Kinderopvangtoeslag. Wij zijn op de hoogte van alle “ins en outs” van deze specifieke problematiek en kunnen u bijstaan met het bepalen van de juiste strategie in uw geval.

Wordt u geconfronteerd met terugvorderingen van de Belastingdienst Toeslagen (over soms meerdere jaren) of wordt u een betalingsregeling geweigerd dan kunnen wij u bijstaan met advisering en/of indien nodig het voeren van een procedure tegen de Belastingdienst Toeslagen. Vaak lukt het ons om ten behoeve van u de kosten van een gevoerde procedure terug te krijgen.

Vooraf kan hierover in de meeste gevallen een inschatting worden gemaakt.

Advocaten in dit gebied:
05
Personen- en familierecht

Oorsprong Advocaten heeft een ruime ervaring op het gebied van personen- en familierecht. Wij helpen u met het opstellen van een echtscheidingsverzoek, een echtscheidingsconvenant, omgangsregeling, ouderschapsplan of alimentatieregeling. Een probleemoplossende benadering is daarbij ons uitgangspunt, waarbij we proberen te komen tot een oplossing die voor beide partijen bevredigend is. Ook zullen we nadrukkelijk rekening houden met de belangen van eventueel betrokken kinderen.

Daarnaast ondersteunen wij u verder bij de boedelscheiding, verdeling van opgebouwde pensioenrechten, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen en bij vervangende toestemming voor de afgifte van een paspoort voor minderjarigen.

Oorsprong Advocaten heeft daarnaast ook ruime ervaring met de internationale aspecten van een echtscheiding.

Wij staan u op een deskundige en gedreven wijze bij om uw belangen te behartigen en informeren u volledig over de mogelijkheden.

Advocaten in dit gebied:
06
Sociaal zekerheidsrecht

Als u een probleem hebt met uw uitkering kunt u terecht bij Oorsprong Advocaten. U kunt daarbij denken aan een uitkering bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte, kinderbijslag, AOW, uitkeringen van nabestaanden, studiefinanciering en toeslagen die u van de Belastingdienst Toeslagen ontvangt. Maar ook bij problemen met een bijstandsuitkering, zorg voor gehandicapten of ouderen kunnen wij u bijstaan.

Het sociaal zekerheidsrecht is een complex rechtsgebied waarbij wettelijke regels voortdurend veranderen. Oorsprong Advocaten is gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht en op de hoogte van de actuele regels en jurisprudentie. Wij staan u op een deskundige wijze bij in het maken van bezwaar of beroep tegen de weigering, intrekking of korting van een uitkering.

Advocaten in dit gebied: